top of page

Če vas zanima kaj več glede pacientovih pravic ali kaj v zvezi z zavarovalnico, si to lahko poiščete v izbranih temah POVEZAVE, KRŠITEV PACIENTOVIH PRAVIC ali VARUH PACIENTOVIH PRAVIC, ki smo jih izbrali posebej za vas.

DEŽURNA SLUŽBA 

V primeru bolečin in odsotnosti vašega zobozdravnika se lahko obrnete na dežurnega zobozdravnika po razporedu.

 

Za informacije kdo je dežurni zobozdravnik pokličite v Zdravstveni dom Domžale na tel.: 

01 724 51 00

POVEZAVE

KRŠITEV PACIENTOVIH PRAVIC

V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) vas obveščamo, da je za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic (v nadaljevanju prva zahteva) imenovana pristojna oseba: Simona Mlakar, Zdravniška zbornica Slovenije, Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana, tel: 01 / 30 72 124, www.zdravniskazbornica.si

Prvo zahtevo lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev oziroma v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi, v kolikor gre za domnevno neustrezno ravnanje. Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih stavkov, če je za kršitev izvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje. 

Prva zahteva se vloži pri pristojni osebi izvajalca ali neposredno pri zasebnem zdravniku posamezniku (60. člen Zakona o pacientovih pravicah). Prva zahteva, ki se poda pisno ali ustno na zapisnik, vsebuje zlasti:
• osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,
• opis domnevne kršitve pacientovih pravic,
• podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,
• podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,
• čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,
• morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in
• morebitni predlog za rešitev spora.
• Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil, na kar se pacienta v pozivu za dopolnitev zahteve pacienta opozori.
• Pacient ima v skladu z 49. členom Zakona o pacientovih pravicah možnost, da pooblasti zastopnika pacientovih pravic, ki mu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

VARUH PACIENTOVIH PRAVIC

Skladno s 58. členom zakona o pacientovih pravicah je vlada R Slovenije dne 4.1.2010 imenovala zastopnico o pacientovih pravicah na območju delovanja ZZV Ljubljana. Zastopnica  je gospa Duša Hlade Zore, dr. med. Zaloška 29 Ljubljana, e-naslov: dusa.zore@zzv-lj.si, Tel: 01 / 542 32 85.

URADNE URE: 
Pon.: 8:30 – 15:30 
Tor.: 8:00 – 13:00

Zakon o pacientovih pravicah (57. člen ) določa sprejemanje in obravnavo kršitve pacientovih pravic.

Za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic je določena oseba: Igor Praprotnik dr.dent.med., Kamniška cesta 24, Zg. Jarše, Tel: 01 / 721 57 45

ČAKALNE DOBE

• Pogodba z ZZZS
• Za začetek konzervativnega zdravljenja je čakalna doba do 90 dni.
• Za protetično zdravljenje je čakalna doba do 90 dni.

Odgovorna oseba za čakalno knjigo je Uroš Franc Gašperin, dr.dent. med.

Dne 7.9. 2020 je število izbranih pacientov 1847

bottom of page